Skat

Ved spørgsmål til beskatningen af investeringsbeviserne i de enkelte afdelinger og andelsklasser i ValueInvest Danmark, anbefales investorerne altid at søge professionel investeringsrådgivning og tillige vejledning om dertil knyttede individuelle skatteforhold, der kan påvirkes af den aktuelle investering.

Markeringen ”KL” angiver, at det er en overordnet afdeling, der er opdelt i andelsklasser med samme investeringspolitik og risikoprofil m.v. som den overordnede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført.

ValueInvest Global KL og Japan KL

Der udloddes årligt udbytte i ValueInvest Global KL og ValueInvest Japan KL i henhold til gældende lovgivning for beskatning af udloddende investeringsforeninger. Afdelingerne er selv fritaget for skat. Udbyttet svarer til de normalt skattepligtige indtægter i afdelingerne og beskattes hos modtageren efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i de underliggende værdipapirer m.m. Avance eller tab ved salg af investeringsbeviserne behandles efter reglerne for aktiesalg.

ValueInvest Global Akkumulerende KL

Da ValueInvest Global Akkumulerende KL ikke udbetaler udbytte, er afkast fra afdelingen undergivet lagerbeskatningsprincippet. Det indebærer, at den samlede værdi af såvel realiserede som urealiserede gevinster/tab skal opgøres ved udgangen af året. Der beskattes således, selvom der ikke er realiseret gevinst eller tab endnu. Det år, investeringsbeviset sælges, beskattes værdistigningen eller tabet fra årets start frem til salgstidspunktet. Ved investering af frie midler beskattes afdelingen som aktieindkomst. Afdelingen selv er fritaget for skat. Med den akkumulerende afdeling er det muligt, også for selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen, at investere gennem ValueInvest Danmark.

Der henvises endvidere til beskrivelsen af ValueInvest Danmark afdelingerne, idet der samtidig gøres opmærksom på, at den generelle omtale ikke er dækkende for detaljeret skatterådgivning. ValueInvest Danmark har en række samarbejdspartnere, der alle yder professionel investeringsrådgivning.