Jurisdictions outside Denmark

The Material on this site is not directed at and is not intended for persons residential in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or other jurisdictions outside of Denmark, and the material on this site is not an offer to provide, or a solicitation of any offer to buy or sell, products or services in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or other jurisdictions outside of Denmark.

Ansvarsfraskrivelse

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark udbyder denne hjemmeside alene som en service til bruger. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Hjemmesidens informationer træder således ikke i stedet for brugerens eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Det tilstræbes, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt. Oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser. ValueInvest Danmark påtager sig ikke ansvaret for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.

Indholdet på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg. ValueInvest Danmark og ValueInvest Danmarks investeringsrådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A., påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Bruger opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Kursværdien af ValueInvest Danmarks investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktiemarkedet. ValueInvest Danmark gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Nærmere oplysninger findes i Foreningens gældende prospekter samt senest offentliggjorte reviderede årsregnskabsrapporter.

Udsagn om forventninger
Eventuelle udsagn om fremtiden, som er indeholdt på hjemmesiden eller i Investeringsforeningens  publikationer, afspejler ledelsens, på daværende tidspunkt aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og vi vurderer, at usikkerheden er større, end hvad vi historisk har set. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af denne information, bør generelt foretage deres egne omhyggelige overvejelser om hvilke usikkerheder, der kan have betydning.

Alle rettigheder til de tilgængelige data tilhører ValueInvest Danmark, og enhver form for videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. Hjemmesiden og brug af den er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister, som udspringer af dens indhold, skal behandles ved dansk domstol.

Links til andre hjemmesider er alene etableret som en ekstra service til bruger. ValueInvest Danmark er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelige af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til dem via et link fra denne hjemmeside.

Om Cookies

 

Klagevejledning

Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver.

Ved klager over Investeringsforeningen ValueInvest Danmark bedes investor kontakte Foreningens klageansvarlige:

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
c/o BI Management A/S
Att. Legal Department
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

E-mail: jura@bankinvest.dk