Fusion ValueInvest Japan & Global

Fusion af ValueInvest Japan KL og ValueInvest Global KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen ValueInvest Danmark - med ValueInvest Global KL som fortsættende afdeling. 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har den 14. marts 2023 oprettet en fusionsplan med henblik på fusion af afdeling ValueInvest Japan KL (herefter benævnt ”den ophørende afdeling”) og afdeling ValueInvest Global KL (herefter benævnt ”den fortsættende afdeling”), begge under Investeringsforeningen ValueInvest Danmark.

Fusionen forudsættes gennemført som en skattepligtig fusion med retsvirkning og regnskabsmæssig virkning fra ombytningsdagen, fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser for den ophørende afdeling regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende afdeling.

Med henblik på at sikre at udbuddet af afdelinger opfylder aktuelle behov, vurderer Foreningens bestyrelse løbende, hvorvidt der er behov for justeringer.

Der har gennem en længere periode været en stærkt begrænset interesse for den ophørende afdeling og deraf relativt høje omkostninger. Det vurderes derfor at være en fordel for investorerne i den ophørende afdeling, at afdelingen fusioneres ind i den fortsættende afdeling.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling fusioneres med virkning fra ombytningsdagen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionen er i investorernes interesse.

Ombytningen af andele behandles skattemæssigt over for investorerne i den ophørende afdeling som afståelse af andele. Salgsværdien opgøres som værdien af de ved ombytningen modtagne andele samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen.

De modtagne andele i andelsklasse A i den fortsættende afdeling betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til salgsværdien af de ombyttede andele. I den ophørende afdeling opgøres en slutudlodning fra 1. januar 2023 og frem til ombytningsdagen.

Investorer, som investerer for frie midler omfattet af overgangsreglerne for investeringsbeviser anskaffet før 1. januar 2006 ”100.000 kroners-grænsen”.

Investorer, der har investeringsbeviser i afdelingen omfattet af reglen og betingelserne for at sælge skattefrit, skal være opmærksomme på, at tab ikke vil kunne fradrages eller modregnes.

Opgørelsestidspunktet er fastsat til den 16. juni 2023.

Ombytning finder sted den 21. juni 2023 under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen.

Nedenfor findes dokumenter relateret til fusionen:

Fusionsplan inkl. Bilag 1
Fusionsredegørelse for den ophørende afdeling
Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling
Seneste årsrapport for den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling