Begreber

Afkast i forhold til Fair Value
Afkast i forhold til Fair Value er kursstigningspotentialet ved opnåelse af den beregnede Fair Value sammenlignet med porteføljens aktuelle markedsværdi.

Beta
Beta er et nøgletal, der viser hvorledes afkastet på porteføljen har svunget i forhold til et referenceindeks, som f.eks. MSCI Verden. En beta på 1 betyder, at porteføljen vil bevæge sig identisk med referenceindekset. Er beta derimod større end 1, vil kursudsvingene være større for porteføljen end for referenceindekset – dvs. porteføljen vil henholdsvis stige eller falde mere end referenceindekset. Er beta’en omvendt mindre end 1, da vil porteføljen henholdsvis stige eller falde mindre end referenceindekset.

Earnings Yield
Earnings Yield afspejler den forrentning (før skat), som en investor vil opnå, såfremt selskabet blev overtaget, samtlige aktier blev købt til den aktuelle kurs, nettogælden blev indfriet, og under antagelse af, at investoren da ville modtage det fulde resultat af primær drift - (Resultat af primær drift (1 + vækst)) / (samlede markedsværdi + nettogæld). Earnings Yield for den samlede portefølje ville så forudsætte, at alle selskaber er købt 100%. Det er vigtigt at understrege, at Earnings Yield altid bør analyseres i sammenhæng med indtjeningsstabilitet. Jo mere stabil indtjeningen er (dvs. risiko kategori A), jo større er sandsynligheden for at opnå den forventede Earnings Yield.

Fair Value
I koncernregnskabet beregnes Fair Value på grundlag af den samlede indtjening for alle selskaberne diskonteret med det på krævede afkast fratrukket nettogælden ((primær drift * (1 + vækst)) / (global risikofri rente * (1 + risikopræmie))) - nettogæld (+ likviditet hvis positiv).

Information Ratio
Information Ratio er et mål for, hvordan en aktivt forvaltet portefølje har klaret sig i forhold til et referenceindeks, som f.eks. MSCI Verden. Det aktive afkast (afkast udover referenceindeks), der er opnået ved at afvige fra referenceindekset, sættes i forhold til referenceindeksrisiko, der beregnes som standardafvigelsen på merafkastet (Tracking Error). Information Ratio viser, om man er blevet belønnet for at afvige fra referenceindekset, og en positiv Information Ratio fortæller, at porteføljen har outperformet referenceindekset.

Jensen's Alpha
Jensen's Alpha beregnes ved porteføljens afkast minus risikofri rente fratrukket markedsporteføljens risikopræmie, hvor sidstnævnte er et udtryk for porteføljens beta. En positiv Jensen's Alpha betyder, at porteføljen har givet et større afkast end det, man er blevet betalt for ved at påtage sig den systematiske risiko. Jo højere Jensen's Alpha, desto bedre afkast i forhold til et referenceindeks, som f.eks. MSCI Verden. Nøgletallet Jensen's Alpha blev defineret af amerikaneren Michael C. Jensen tilbage i 1969.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet er den konsoliderede balance og resultatopgørelse for alle selskaberne i porteføljen baseret på data fra Foreningens investeringsrådgivers Fair Value Database. Koncernregnskabet er et værktøj til overvågning af risiko i porteføljen set som et enkelt selskab. Koncernregnskabet giver et billede af kvaliteten og stabiliteten af den samlede portefølje, graden af lånefinansiering, cyklikalitet baseret på eksponering over for de fem risikokategorier, og endelig afkastpotentiale ved opnåelse af Fair Value samt underliggende vækst anvendt til at beregne porteføljens Fair Value. Koncernregnskabet kan også anvendes til at sammenligne porteføljen med det samlede globale marked (eksklusive finansielle selskaber). Karakteristika ved den globale portefølje sammenlignet med den globale screening (eksklusive finansielle selskaber) er: højere indtjeningsstabilitet, lavere nettogæld, højere Earnings Yield og endelig et højere afkastpotentiale baseret på et forsigtigt vækst estimat.

Nettogæld / EBITDA
Et selskabs nettogæld / EBITDA viser dets evne til at tilbagebetale gæld med et driftsresultat før afskrivninger, der er genereret over flere år. Nettogælden er defineret som kort- og langsigtet rentebærende gæld plus pensionsforpligtelser fratrukket likvide midler og omsættelige værdipapirer. Nettogældens accepterede størrelse afhænger af stabiliteten i indtjeningen. Et selskab i risikokategori A skal være i stand til at tilbagebetale sin gæld med 5 års, B 4 års, C 3 års, D 2 års og endelig E 1 års EBITDA.

Risikokategori
Som aktionær og ejer af et selskab er den risiko, vi er bekymrede for, forbundet med udsving i indtjeningen. Hvor hurtigt og sikkert er det, at vi kan få vores penge tilbage fra den fremtidige indtjening. Der er etableret fem risikokategorier: A, B, C, D og E, hvor A indeholder de mest indtjeningsstabile selskaber og E de mest cykliske selskaber. Alle selskaber i vores globale univers er blevet klassificeret i en af disse fem risikokategorier. For at mindske og begrænse kurstabsrisikoen i porteføljen, skal mindst 2/3 af porteføljen til enhver tid være investeret i risikokategorierne A, B og C.

Risikopræmie
Risikopræmien er det ekstra afkast, der kræves, udover den globale risikofrie rente, for at afspejle risikoen, dvs. indtjeningsvolatiliteten for en investering. Baseret på en omfattende analyse af mindst 10 års indtjeningshistorik for 5.000 globale selskaber er risikopræmien blevet skaleret og kalibreret for de fem risikokategorier A, B, C, D og E. For risikokategori A er risikopræmien 25 %, B 50%, C 75%, D 100% og E 150%. Branchernes risikoklassificering anvendes på de fleste selskaber. Efter en dybdegående analyse kan selskaber, der ikke matcher branchens standardprofil , opgraderes eller nedgraderes til en lavere / højere risikokategori.  Det afkastkrav, der anvendes til at beregne værdien af den primære drift, er opgjort som følger: (1 + risikopræmie) x den globale risikofrie rente.

Sharpe Ratio
Sharpe Ratio er et mål for porteføljens afkast sat i forhold til risikoen og beregnes ved porteføljens merafkast, dvs. afkast udover det risikofrie afkast (fastsat til 3,5%) divideret med standardafgivelsen for porteføljeafkastet. Investorer vil søge det højeste merafkast pr. risikoenhed, og såfremt porteføljen har et positivt merafkast, så gælder det, at jo højere Sharpe Ratio desto bedre.

Standardafvigelse
Standardafvigelsen måler, hvor meget en porteføljes historiske afkast fordeler sig omkring sin middelværdi.

Tracking Error
Tracking Error er et relativt risikomål og måler standardafvigelsen på det aktive afkast (afkast udover et referenceindeks, som f.eks MSCI Verden), der er opnået ved at afvige fra det sammenlignelige referenceindeks. Aktieporteføljer, der skygger aktiemarkedet tæt, vil have en lav Tracking Error. En Tracking Error på f.eks. 8% p.a. angiver, at det årlige afkast med stor sandsynlighed vil ligge inden for +/- 8% i forhold til referenceindeksafkastet. Se desuden forklaring på Information Ratio.

Upside Capture Ratio og/eller Downside Capture Ratio
Upside Capture Ratio for ValueInvest Danmark er beregnet ved at tage porteføljens månedlige afkast i de måneder, hvor referenceindekset, som f.eks. MSCI Verden, havde positive afkast og dividere det med afkastet for referenceindekset i samme måned. Downside Capture Ratio er beregnet med den samme metodik, men ved måneder med negative afkast for referenceindekset. ValueInvest viser Upside- og Downside Capture Ratio for 3-, 5-, 7-, 10-, og 15-års perioder, beregnet som et geometrisk gennemsnit for både ValueInvest Danmark afdelingen og indekset, for henholdsvis positive og negative måneder.

Vækstfaktor
Den vækstfaktor (indtjeningsvækst), der anvendes i Fair Value beregningerne, er opgjort som væksten mellem den senest rapporterede indtjening og vores skøn over en normaliseret indtjening for selskabet.

Vægtet renteniveau
En global risikofri rente anvendes i alle Fair Value beregninger, da investeringsuniverset er globale aktier. Den globale risikofri rente udledes fra et gennemsnit af den historiske rente og den vægtede globale nuværende rente for at fjerne eventuelle kortsigtede udsving i renten, som ikke bør have indflydelse på værdien af et selskab (Fair Value).  

Vægtet risikopræmie
Den vægtede risikopræmie for porteføljen er den porteføljevægtede andel af risikokategori A (25%), B (50%), K (75%), D (100%) og E (150%) multipliceret med risikopræmien.