Begreber

Afkastpotentiale
Afkast i forhold til Fair Value er kursstigningspotentialet ved opnåelse af den beregnede Fair Value sammenlignet med porteføljens aktuelle markedsværdi.

Earnings Yield
Earnings Yield afspejler den forrentning (før skat), som en investor vil opnå, såfremt selskabet blev overtaget, samtlige aktier blev købt til den aktuelle kurs, nettogælden blev indfriet, og under antagelse af, at investoren da ville modtage den fulde normaliserede indtjening - (normaliseret indtjening / samlet markedsværdi + nettogæld). Earnings Yield for den samlede portefølje ville så forudsætte, at alle selskaber er købt 100%. Det er vigtigt at understrege, at Earnings Yield altid bør analyseres i sammenhæng med indtjeningsstabilitet. Jo mere stabil indtjeningen er (dvs. risiko kategori A), jo større er sandsynligheden for at opnå den forventede Earnings Yield.

Fair Value
I koncernregnskabet opgøres Fair Value på baggrund af den samlede indtjening for alle selskaberne diskonteret med afkastkravet fratrukket nettogæld. (normaliseret indtjening / (global risikofri rente * (1+ risikopræmie)) – nettogæld.

Global Screening
Fair Value beregningen i den globale markedsscreening, eksklusive Finans og Ejendomme, er baseret på konsensusprognoser for driftsresultatet for det nærmeste ikke-rapporterede regnskabsår.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet er den konsoliderede balance og resultatopgørelse for alle selskaberne i porteføljen baseret på data fra Foreningens investeringsrådgivers Fair Value Database. Koncernregnskabet er et værktøj til overvågning af risiko i porteføljen set som et enkelt selskab. Koncernregnskabet giver et øjebliksbillede af kvaliteten og stabiliteten af den samlede portefølje, gældsætningsgrad, stabilitet baseret på eksponering til de fem risikokategorier, og endelig afkastpotentiale ved opnåelse af Fair Value samt det underliggende vækstestimat, der er anvendt til at beregne porteføljens Fair Value. Koncernregnskabet kan også anvendes til at sammenligne porteføljen med det samlede globale marked (eksklusive Finans og Ejendomme). 

Nettogæld / EBITDA
Et selskabs nettogæld / EBITDA viser, hvor mange år det er om at tilbagebetale sin nettogæld med EBITDA indtjening. Nettogælden defineres som kort- og langsigtet rentebærende gæld plus pensionsforpligtelser fratrukket likvide midler og omsættelige værdipapirer. Nettogældens accepterede størrelse afhænger af stabiliteten i indtjeningen. Et selskab i risikokategori A skal være i stand til at tilbagebetale sin gæld med 5 års, B 4 års, C 3 års, D 2 års og endelig E 1 års EBITDA.

Risikokategori
Som aktionær og ejer af et selskab er den reelle risiko forbundet med udsving i indtjeningen i selskabet og den sektor, hvorunder det hører. Der er etableret fem risikokategorier fra A til E, hvor A er den mest stabile kategori og E den mest cykliske. Alle selskaber i Foreningens investeringsrådgivers globale univers er blevet klassificeret i en af disse fem risikokategorier i den branche, de tilhører i henhold til MSCI GICS®-klassificeringsstandarderne. For at mindske og begrænse kurstabsrisikoen i porteføljen, skal mindst 2/3 af porteføljen til enhver tid være investeret i risikokategorierne A, B og C.

Risikopræmie
Risikopræmien er det ekstra afkast, der kræves, udover den globale risikofrie rente, for at afspejle risikoen, dvs. indtjeningsvolatiliteten for en investering. Baseret på en omfattende analyse af mindst 10 års indtjeningshistorik for ca. 4.000 globale selskaber er risikopræmien blevet skaleret og kalibreret for de fem risikokategorier A, B, C, D og E. For risikokategori A er risikopræmien 25 %, B 50%, C 75%, D 100% og E 150%. Individuelle selskaber kan opnå en risikokategorisering, der er anderledes end den specialbranche, de tilhører i henhold til MSCI GICS®-klassificeringsstandarderne.

Upside Capture Ratio og/eller Downside Capture Ratio
Upside Capture Ratio er beregnet ved at tage porteføljens månedlige afkast i de måneder, hvor referenceindekset, f.eks. MSCI Verden, havde positive afkast og dividere det med afkastet for referenceindekset i samme måned. Downside Capture Ratio er beregnet med den samme metodik, men med måneder med negative afkast for referenceindekset. Strategien viser Upside- og Downside Capture Ratio for 3-, 5-, 7-, 10-, og 15-års perioder, beregnet som et geometrisk gennemsnit for både ValueInvest Danmark porteføljen og indekset, for henholdsvis positive og negative måneder.

Vægtet renteniveau
En global risikofri rente anvendes i alle Fair Value beregninger. Den globale risikofri rente udledes fra et gennemsnit af den historiske rente og den vægtede globale nuværende rente for at fjerne eventuelle kortsigtede udsving i renten, som ikke bør have indflydelse på værdien af et selskab (Fair Value).    

Vægtet risikopræmie
Den vægtede risikopræmie for porteføljen er den porteføljevægtede andel af den tildelte risikokategori inklusive nedjusteringer A (25%), B (50%), K (75%), D (100%) og E (150%).

Vækstfaktor
Den vækstfaktor (indtjeningsvækst), der anvendes i Fair Value beregningerne, er opgjort som væksten mellem den senest rapporterede indtjening og et skøn over en normaliseret indtjening for selskabet.