Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global og Global AKK og overførsel til andelsklasse W

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. februar 2021, kl. 10.00.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

1. Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global KL.

2. Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global Akkumulerende KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global Akkumulerende KL.

3. Eventuelt.

Bestyrelsen har fremsat forslag om afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global KL og Global Akkumulerende KL (ValueInvest Global I og Global AKK I), da der har været manglende interesse for I-andelsklassen, og da I-andelsklassen og W-andelsklassen de facto er ens, vil det af omkostningsmæssige hensyn ikke være rentabelt at opretholde både en I- og en W-andelsklasse.

Investorerne i I-andelsklassen bliver i forbindelse med afviklingen overført til W-andelsklassen (ValueInvest Global W). Overførslen finder sted den 9. marts 2021 (ombytningsdagen) ved, at andele i I-andelsklassen ombyttes til andele i W-andelsklassen. Antallet af andele, som investorerne i I-andelsklassen modtager i W-andelsklassen afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i andelsklasse I og W pr. opgørelsesdagen, der er fastsat til den 5. marts 2021. Ombytningsforholdet godkendes af Foreningens eksterne revisor.

Ved ombytningen kan der eventuelt være overskydende beløb som følge af, at andelene i W-andelsklassen udstedes i styk à 100 kr. nominelt. Det overskydende kontantbeløb bliver udbetalt til de enkelte investorer i I-andelsklassen. Overførslen vil skattemæssigt anses for afståelse af andele i I-andelsklassen. Salgsværdien opgøres som værdien af de modtagne andele i W-andelsklassen samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De modtagne andele i W-andelsklassen betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til værdien af de ombyttede andele. Opmærksomheden henledes på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke den enkelte investors skattemæssige stilling, hvorfor investor opfordres til at kontakte sin rådgiver.

Nedenfor findes dokumenter relateret til afvikling af fusionen:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Fuldmagtsblanket